دندانپزشکی تحت بیهوشی

این روش برای کودکان با سنین پایین ، به شدت ترسان و مضطرب ، دارای مشکلات جسمی و رفتاری استفاده میشود که تمامی دندان ها در 1 جلسه درمان شده و کودک در همان روز مرخص میشود .