هزینه های دندانپزشکی کودکان

0 Comments

اعمال دندانپزشکی در سراسر دنیا جزء امور پزشکی گران میباشد ، در ایران با توجه به گرانی شدید مواد و تجهیزات همچنان امور دندانپزشکی تعرفه بالایی ندارد و تعرفه گذاری توسط ساطمان نظام پزشکی کشور انجام میگیرد .

رشته ی کودکان جزء رشته های بسیار سخت دنداپزشکی که علاوه بر مواد و تجهیزات نیازمند صبر و حوصله و زمان دهی بیشتر نسبت به دندانپزشکی بزرگسال می باشد . هزینه های دندانپزشکی بیهوشی شامل هزینه بیهوشی یا آرام بخش به صورت جداگانه و جمع کلیه امور دندانپزشکی فرد می باشد ، زیرا طی بیهوشی ، کلیه دندان های کودک در یک جلسه درمان میگردد .  

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *